De website van Caecilia Gouda maakt gebruik van cookies.

Governance Code Cultuur 2019GCC beeldmerk 2019 blauw web

De Stichting Stedelijke Harmonie Caecilia exploiteert de gelijknamige vereniging (hierna: de vereniging) en past de acht principes en de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Deze principes zijn nader uitgewerkt in onderstaande punten:

 1. Waarde scheppen voor en in de samenleving
  Het doel van de muziekvereniging is samen muziek maken en het bevorderen van de muzikale kennis van de leden in de meest ruime zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van repetities, het deelnemen aan en/of het organiseren van binnen- en buitenconcerten en concoursen. Zij zal een strikt neutraal standpunt innemen en nimmer medewerking verlenen aan gelegenheden op politiek terrein.
  De organisatie kent een integere en open cultuur, waar iedereen welkom is die in orkestverband muziek wil maken.
  De stichting en de vereniging hebben geen enkel winstoogmerk. Bestuurders en vrijwilligers doen hun werk onbezoldigd Eventuele exploitatieoverschotten vloeien terug naar het eigen vermogen van de vereniging.
 2. Toepassing principes Governance Code Cultuur.
  De stichting en de vereniging passen de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe, waarbij gekozen is voor het bestuur-model vanwege de beperkte omvang van de vereniging. In de notariële oprichtingsakte van 17 februari 1970 en het Huishoudelijk Regelement van februari 2012 zijn regels vastgelegd omtrent jaarlijkse schriftelijke verslaglegging, het houden van een Algemene Ledenvergadering (ALV) en toezicht op het bestuur.
 3. Onafhankelijkheid en integriteit.
  Het bestuur van “Stichting Stedelijke Harmonie Caecilia” bestuurt de vereniging en wordt gekozen op de jaarlijkse ALV. Bestuurders worden door de ALV uit de leden van de vereniging benoemd.
  Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie alle relevante wet- en regelgeving naleeft. Daartoe verlangt het bestuur verantwoording van alle commissies en activiteiten, waar leden namens de vereniging bij zijn betrokken.
  Ook wordt jaarlijks tijdens de ALV door de voorzitter een kascommissie benoemd, bestaande uit 2 gekozen, stemgerechtigde leden, die de boekhouding en het financieel jaarverslag controleren. In deze commissie mag men slechts 2 jaar achtereenvolgens zitting nemen.
 4. Rolbewust handelen.
  Het bestuur wordt bijgestaan door verschillende commissies, die activiteiten voor en namens de vereniging verrichten ten behoeve van het algemeen nut van de vereniging. Deze commissies leggen verantwoording af aan het bestuur en op de ALV.
 5. Zorgvuldig besturen
  De rechten en plichten van het bestuur zijn formeel geregeld in de stichtingsakte van 17 februari 1970. Daarnaast is een Huishoudelijk Regelement 2012 van kracht, waarin zaken en bevoegdheden verder zijn uitgewerkt. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Onverminderd het vorenstaande zijn tevens voorzitter en secretaris gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
  De artistieke integriteit en onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door een aparte commissie, die samen met de dirigent en onafhankelijk van het bestuur belast is met de artistieke inhoud, zoals de muziekkeuze, van concerten en optredens.
 6. Verantwoord omgaan met mensen en middelen.
  Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen of voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de ALV. Ook voor het aangaan van rechtshandelingen, die de som of waarde van tweeduizend euro te boven gaan, heeft het bestuur de goedkeuring van de ALV Een en ander is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement 2012.
  Verder heeft de vereniging een zgn. privacyreglement, te weten Privacy Verklaring - versie 2021, waar zaken omtrent de omgang met privacy zijn vastgelegd. Deze verklaring is voor iedereen na te lezen en wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.
 7. Goed toezicht uitoefenen
  Het bestuur legt verantwoording af tijdens de ALV die jaarlijks wordt gehouden en geldig is wanneer minstens 50% van het aantal leden aanwezig is. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen bijgehouden. Daarnaast wordt er jaarlijks een kascommissie benoemd, die inkomsten en uitgaven controleert.
 8. Samenstelling bestuur en waarborging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
  Het gehele bestuur treedt jaarlijks af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen. De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij dit nodig acht. Hiertoe kunnen leden zelf een ALV bijeen roepen. Nieuwe bestuursleden kunnen in de weken voor de ALV zichzelf verkiesbaar stellen. Het bestuur doet daartoe een schriftelijke oproep aan alle leden bij de uitnodiging voor de ALV.
  Elk bestuurslid is eveneens lid van de muziekvereniging en is op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging. Daarnaast kan elk bestuurslid zijn eigen expertise inbrengen in het bestuur.
  Alle activiteiten van bestuursleden en gewone leden zijn vrijwillig en onbezoldigd.

Gouda, 29 juli 2023