Privacy Verklaring - versie 2021 - 1

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
- bij de verwerking van uw persoonsgegevens ons beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. Vereniging:
Stedelijke Harmonie Caecilia
https://www.caeciliagouda.nl
Postbus 926
2800 AX GOUDA
iban : NL59INGB0000007494 | kvk : 41172526

2. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen worden bijgehouden van iedereen die een relatie hebben of hebben gehad met de vereniging. Dit kunnen zijn: leden, leerlingen, projectdeelnemers, vrienden, huurders, debiteuren, etc.
Persoonsgegevens worden door het bestuur verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en communicatie over de vereniging.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kunnen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden:
- naam;
- voornaam;
- geslacht;
- adres;
- postcode;
- woonplaats;
- geboortedatum;
- telefoonnummer (vast/mobiel);
- e-mailadres;
- IBAN;
- instrument.

Periodiek geven wij een (digitale) nieuwsbrief uit aan belangstellenden met gebeurtenissen rondom Caecilia. Indien u dit niet meer wenst kunt u zich eenvoudig in de nieuwsbrief afmelden. U zult deze dan niet meer ontvangen.

3. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben:
De KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziekvereniging Organisatie) t.b.v. de contributie bepaling.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

4. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen wij voor onbepaalde tijd bewaren. Voornamelijk betreft dit van oud-leden, projectdeelnemers en leerlingen i.v.m. mogelijk gebruik t.b.v. reünies.

5. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

6. Beveiliging
a. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software;
b. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
c. Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
d. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

7. Portretrecht en geluidsmateriaal
Door aanvaarding van deze privacy policy stemt het lid, of de ouders van leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, in met het gebruik door Stedelijke Harmonie Caecilia van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt.

Het beeld- en geluidsmateriaal gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere activiteiten van Stedelijke Harmonie Caecilia zal uitsluitend worden gebruikt voor PR- en publicatiedoeleinden.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met de beeld- en geluidsmaterialen. Er wordt niets geplaatst wanneer leden en leerlingen hierdoor schade zouden kunnen ondervinden.
Uw toestemming geldt alleen voor beeld en geluidsmateriaal die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen beeld of geluidsmateriaal maken tijdens activiteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar gaan ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeld en geluidsmaterialen op internet.

8. Toegang tot uw gegevens
Een ieder heeft altijd recht om te kunnen zien wat wij van u vast hebben gelegd.
Als u later toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met onderstaand contactadres op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres of per brief naar postbus 926, 2800 AX GOUDA t.n.v. Stedelijke Harmonie Caecilia.

10. Wijziging
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.